Kontakt os i dag

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om afdækning af netop Deres behov og pris:

Telefon: 70 25 21 15 eller via mail til mail@bertelrasmussen.dk

Pantebrevsinkasso

Har du givet et lån eller kredit med pant i fast ejendom er processen en lidt anden end ved almindelig fakturainkasso.

Efter at sidste betalingsfrist er udløbet, skal du sørge for at varsle i et påkrav, at den forfaldne terminsydelse vil blive sendt til inkasso. Herudover skal du også tage stilling til, om hele lånet/kreditten skal kræves indfriet, hvis debitor ikke betaler inden påkravsfristens udløb. Varslet vedrørende overgivelse af en sag til inkasso er 10 dage, medens varslet vedrørende hele lånet/kredittens indfrielse er 7 dage. Begge varsler regnes fra påkravets afsendelsestidspunkt.

Hos Bertel Rasmussen Advokater kan vi hjælpe dig til at tage den rigtige beslutning, samt rådgive og bistå i det videre forløb. Vi hjælper også gerne hvis der skal tagets udlæg i ejendommen med formål at få den sat på tvangsauktion.

Bliver det besluttet at gennemføre en tvangsauktion, indhenter advokaten vurderings- og tingbogsattest på ejendommen og sender en auktionsbegæring til fogedretten. Fogedretten indkalder herefter debitor til et vejledningsmøde og kan på vejledningsmødet give debitor en frist på 4 uger til at afværge tvangsauktionen, hvis debitor har en reel udsigt til at kunne skaffe pengene eller sælge ejendommen i fri handel indenfor de nævnte 4 uger.

Hvis der ikke fastsættes en afværgefrist, bliver auktionen berammet, og advokaten sørger for besigtigelse af ejendommen, udarbejdelse af salgsopstilling, annoncering og fremvisning til interesserede bydere. Advokaten møder også for kreditor på selve tvangsauktionen.
Der vil sædvanligvis gå mellem 6 og 9 måneder, fra sagen overgives til inkasso, til tvangsauktionen har været afholdt.

Vi hjælper gerne med Pantebrevsinkasso

Du er derfor i sikre hænder, når du vælger os til at stå for din Pantebrevsinkassosag.

Læs mere om hvad vores inkassoteam kan hjælpe dig med her.